Schadeherstel aan uw leaseauto 

Ook leaserijders kunnen terecht bij Autoschade van Jaarsveld voor het herstel van uw leaseauto na schade. Herstel van uw leaseauto vindt altijd plaats op aanwijzing van de leasemaatschappij. Meld uw schade altijd op de eerstvolgende werkdag bij uw leasemaatschappij en zorg ervoor dat binnen 48 uur het schadeformulier, volledig ingevuld, in het bezit is van uw leasemaatschappij. Vergeet niet een kopie te bewaren voor uzelf.

Prius_5

Wellicht stuurt uw leasemaatschappij u door naar Autoschade van Jaarsveld om uw auto te laten herstellen. Uw leasemaatschappij zorgt er meestal voor dat er vervangend vervoer voor u beschikbaar is. Neem contact op met uw leasemaatschappij voor meer informatie.

Wet- en regelgeving

Regelmatig rijst de vraag of bij schade aan de leaseauto of de bedrijfsauto een eigen risico mag worden doorberekend aan werknemers. Dit is toegestaan, indien aan bepaalde wettelijke voorschriften wordt voldaan. Helaas volgt uit de praktijk dat werkgevers vaak niet de juiste maatregelen treffen om het eigen risico voor rekening van de werknemer te laten komen. Dit kan tot discussies met werknemers en de ondernemingsraad leiden, met mogelijk juridische procedures tot gevolg.

Volt

In de hoofdregel die in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen is bepaald dat de werknemer ten opzichte van zijn werkgever niet aansprakelijk is als hij tijdens werktijd schade toebrengt aan eigendommen van zijn werkgever of aan een derde jegens wie de werkgever tot vergoeding van de schade gehouden is, bijvoorbeeld de leasemaatschappij. Op basis van het Burgerlijk Wetboek is de werknemer wel aansprakelijk voor schade die door zijn toedoen buiten werktijd is ontstaan. Alhoewel uit de rechtspraak volgt dat “werktijd” ruim wordt uitgelegd (hier valt bijvoorbeeld ook het rijden naar een personeelsfeest onder), zal er doorgaans geen sprake zijn van “werktijd” tijdens woon-werkverkeer.

contact
contact